Disclamer

 
De informatie op deze website kan dagelijks worden aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen ten alle tijden, met onmiddellijke ingang, en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Ondanks de grote zorg en aandacht die www.bullterrier.nl aan het beheer van deze internetpagina's  besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig c.q. onjuist is. www.bullterrier.nl zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor technische of redactionele fouten of omissies die op deze internetpagina's  voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze internetpagina's  of de links naar internetpagina's van derden.
Als gebruiker kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op deze internetpagina's  of aan de informatie op de internetpagina's waarnaar wordt verwezen. www.bullterrier.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en de tekst van deze pagina's  op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.
Voorgaande voorwaarden en bepalingen hebben betrekking op alle documenten welke aan dit domein - www.bullterrier.nl - zijn gekoppeld.